رئیس و دبیر کنفرانس

رئیس کنفرانس

رئیس کنفرانس وبپژوهی

دکتر مهدی باصولی

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر کنفرانس

محمد جواد شایگان فرد

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

فهرست