اطلاعیه در خصوص مقالاتی که میانگین نمره بالاتر را در ارائه شفاهی کسب کرده اند

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات در نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی می رساند، پس از جمع بندی نمرات داوران در نشست های ارائه شفاهی مقالات، مقالات زیر میانگین بالاتری نسبت به سایر مقالات کسب کرده اند.

در لیست زیر، دو جدول تنظیم شده است. جدول 1 شامل مقالاتی است که حداقل میانگین 80% نمره میانگین داوران را کسب کرده اند و جدول 2 شامل مقالاتی است که حداقل میانگین 75% نمره داوران را کسب کرده اند.

نویسندگان محترم هر دو جدول 1و 2 می توانند جهت ارسال نسخه توسعه یافته مقاله خود به “مجله وب پژوهی” اقدام نمایند. در ارسال نسخه توسعه یافته، باید ابعاد بیشتری از پژوهش در مقاله بیاید و تمام ابعاد مقاله اعم از سوابق، روش تحقیق و به ویژه یافته ها و ارزیابی نتایج توسعه داده شوند. ضمنا از لحاظ مباحث مربوط به سرقت ادبی باید ضریب تشابه مقاله با مقاله ارسالی به کنفرانس به زیر 30% کاهش یابد. نویسندگان عزیز توجه داشته باشند مقالات ارسالی به مجله نیز مجدد داوری می شوند و حتما باید مقاله در فرآیند داوری پذیرش شود تا در مجله وب پژوهی منتشر شود. برای کوتاه تر شدن زمان پذیرش مقالات، مقاله هر نویسنده به همان داورانی که مقاله اولیه را در کنفرانس داوری کردند ارسال می شود.

با توجه به اینکه مجله وب پژوهی مورد تایید وزارت علوم قرار گرفته است، نویسندگان محترم این فرصت را دارند که از امتیاز انتشار مقاله در نشریات علمی- پژوهشی استفاده نمایند. مهلت ارسال نسخه توسعه یافته تا 26 خرداد 1402 می باشد. مقالات پذیرش شده در شماره های سال 2023 مجله وب پژوهی منتشر می شود.

  جدول 1: مقالاتی که میانگین 80% نمرات داوران را در ارائه شفاهی کسب کردند

نویسندگانعنوان مقالهشماره مقاله
Matine Hajyan, Alireza Hosseni, Ramin Toosi, Mohammad Ali AkhaeeFarsi CAPTCHA Recognition Using Attention-Based Convolutional Neural Network1741345
Seyed Ali Zibaei, Rahim Ali AbbaspourEvaluation of Improved K-Nearest Neighbors for Indoor Positioning System in Real Complex Buildings276787
Samiyeh Khosravi, Mehrdad Kargari, Babak Teimourpour, Abdollah Eshghi, Amin AliabdiUsing Supervised Machine Learning Approaches to Detect Fraud in The Banking Transaction Network627723
رضا ساجدی، محمدرضا رزازییادگیری برخط در فضای ویژگی پویا1116942
Shaghayegh Hosseinpour, Hadi ShakibianAn Ensemble Learning Approach for SMS Spam Detection733583
منصوره مطهری نژاد، محمدرضا کنگاوریتولید متن مؤثر با رعایت ویژگی‌های مربوط به مخاطب1153634
بهنام کرمی، فاطمه زندی، فاطمه باکویی، شهریار غریب زادهدینامیک باورهای اخلاقی در توییتر فارسی در هنگام گسترش کووید-19 در ایران با استفاده از بردارهای تعبیه‌ BERT1705372
Amir Hossein BarshooiFord Motor Company E-Commerce Development on Social Networks based on HED Feature Extraction, Machine Learning and Alan Mulally’s Strategy443383
Amir Hossein Saleknia, Ahmad AyatollahiEfficient Still Image Action Recognition by the Combination of Ensemble Learning and Knowledge Distillation1177368
Saman Kazeminia, Hedieh Sajedi, Masoud ArjmandReal-Time Bitcoin Price Prediction Using Hybrid 2D-CNN LSTM Model1136169
Amir Sartipi, Afsaneh FatemiExploring the Potential of Machine Translation for Generating Named Entity Datasets: A Case Study between Persian and English233637
Fatemeh Yazdanifar, Hamid Ahmadi Beni, Nikoo Salimi, Asgarali BouyerCDP: Selective Influential Nodes based on Cliques in the Diffusion Process in Social Networks101794
Ehsan Khosravi, Fatemeh Yazdanifar, Nikoo Salimi, Hamid Ahmadi BeniIdentify Initial Nodes for Spreader in a New Diffusion Model Based on Topology (DBT) in Social Networks106690

جدول2: مقالاتی که میانگین 75% نمره داوران را در  ارائه شفاهی کسب کرده اند

نویسندگانعنوان مقالهشماره مقاله
Mahdi Sharifi Garmdareh, Behzad Soleimani Neysiani, Mohammad Zahiri Nogorani, Mehdi BahramizadeganA Machine Learning-based Approach for Medical Insurance Anomaly Detection by Predicting Indirect Outpatients' Claim Price771856
محمدرضا پاکزادیان، مهرنوش شمس‌فردحل جدول کلمات متقاطع فارسی با تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی522293
سید حمیدرضا میریگانه لنگرودی، مرضیه شیخی، وصال حکمیبهینه‌سازی زمان‌بندی بار ترافیکی زیر-جریان‌های لایه حمل چندمسیری با آگاهی از دیرینگی اطلاعات در شبکه‌های سلولی مبتنی بر اتصال دوگانه381965
سید مجتبی ابطحی، حسین رحمانی، میلاد اله قلی، سجاد علیزادهترکیبی از روش های تفسیر پذیر برای تشخیص حملات شبکه1625922
مسعود امیدواری ابرقوئی، ساسان حسینعلی ‌زاده، احمد خادم ‌زادهمدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک2588953
Fatemeh Vakili, Zahra Vakili, Mehrdad Kargari, Mehran GhaffariSupervised Machine Learning Models for Multiple Sclerosis Relapse Probability Prognosis using Clinical Data968474
Rashin Rahnamoun, Romina RahnamounL-Atur, a Generative Design L-Systems Based Web Application with a Human-Machine Collaboration Approach977843
زهرا شیخی دارانی، منیره حسینیارائه¬ی روشی برای تولید پیشنهادهای بدیع مختص هر کاربر در سیستم توصیه گر چند معیاری1425159
Mozhgan Namiranian, Mohammad Reza MeybodiAn Efficient Algorithm for Influence Maximization in Signed Social Networks206768
Mohammad Dehghani, Zahra YazdanparastSentiment Analysis of Persian Political Tweets Using ParsBERT Embedding Model with Convolutional Neural Network742111
Dorreen Rostami, Yasser ShekoftehA Persian Wake Word Detection System Based on the Fine Tuning of a Universal Phone Decoder and Levenshtein Distance1128038
Maryam Dorosti, Mir Mohsen PedramImproving English to Persian Machine Translation with GPT Language Model and Autoencoders1573031
Faraz Bodaghi, Amin Owhadi, Arash Khalili Nasr, Melody Khadem SameniA Novel CNN-LSTM Model for Predicting the Railway Sector Stock Price in the Tehran Stock Exchange497398
فهرست