ICWR07-04

Practical ELK stack(Elastic search, logstash, kibana)

کد کارگاه: ICWR07-04

زمان: پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 16:30  الی 18:30

مکان: تهران

حیطه موضوع: NSQL

ارائه دهندگان: محمد کریمیان - دانشگاه علم و فرهنگ

خلاصه کارگاه آموزشی:

  • بررسی مفاهیم پایگاه داده‌های Nosql ای
  • بررسی مفاهیم  جستجو
  • بررسی مفاهیم و امکانات ابزار های elasticsearch logstash kibana
  • نصب و پیکره بندی کلاستر elasticsearch
  • نصب و پیکره بندی logstash
  • نصب و پیکره بندی kibana
  • اجرای یک نمونه عملی از دریافت داده به وسیله beats سپس transform کردن آن توسط logstash سپس ایندکس کردن آن توسط ٍelasticsearch و در نهایت virtualize کردن آن توسط kibana

اهمیت کارگاه آموزشی:

با توجه به فراگیر شدن داده‌های بدون ساختار در صنعت آی تی و نیاز به ذخیره سازی و جستو جوی روی این نوع داده‌ها ابزار Elastic میتواند یکی از بهترین گزینه ها برای پاسخ‌گویی به این نیاز ها باشد

اهداف کارگاه آموزشی:

نصب و پیاده‌سازی یک سیستم اتوماتیک دریافت پردازش ایندکس و نمایه سازی داده با ELK

شرکت کنندگان در پایان کارگاه قادر به پیاده‌سازی کردن سیستم جستوجوی  بر مبنایelasticsearch  می باشند