ICWR07-06

تحلیل محیط های اجتماعی با رویکرد آلتمتریکس

کد کارگاه: ICWR07-06

زمان: پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 14  الی 16

مکان: تهران

حیطه موضوع:

ارائه دهندگان: شیما مرادی - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

خلاصه کارگاه آموزشی:

آلتمتریکس )دگرسنجی( یکی از جدیدترین رویکردها و شاخههای علم سنجی و زمینه پژوهشی نوینی در ارزشیابی آثار پژوهشی در محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی با هدف ارائه شاخصی جدید است. منظور از آلتمتریکس، سنجش از طریق سنجههای جایگزین و غیرمتداول هست در فضایهایی نظیر فیس بوک، لینکدین، توییتر، وب سایتهای خبری و ... است.

- اهمیت کارگاه آموزشی:

به جهت اهمیت یافتن حضور سازمانها، دانشگاه ها و افراد در این فضاها خصوصا به جهت شغل یابی، تغییر شغل، ارتقاء رتبه و رنک دانشگاه و سازمان، ارتقاء رتبه و رنکینگ پژوهشی و ... این مبحث هم اکنون در زمره مباحث مهم و داغ در دانشگاه های دنیا است.

- اهداف کارگاه آموزشی:

هدف اصلی کارگاه این است که به این سوال پاسخ دهد: آیا التمتریکس میتواند رویکرد جدیدی در سنجش و ارزیابی

علم، فناوری و نوآوری باشد؟