اسکان مهمانان

هتل آساره به صورت محدود تعدادی مهمان با تخفیف ویژه جهت کنفرانس بین المللی وب پژوهی پذیرش می نماید. در صورت علاقه مندی و هماهنگی با ایمیل کنفرانس مکاتبه فرمایید.