تدارك مكان اقامتي دانشجويي ويژه دانشجويان

  • تدارك مكان اقامتي دانشجويي ويژه دانشجويان

    جهت كاهش هزينه هاي سفر و اقامت دانشجويان شهرستاني، با يك مكان خوابگاه دانشجويي مذاكره شده است و امكان اقامت در تاريخ برگزاري كنفرانس در اين مكان فراهم است و هزينه ناچيزي جهت اقامت اخذ مي شود. در صورت تمايل مي توانيد  حداكثر تا تاريخ شنبه ٢٦ فروردين با دبيرخانه كنفرانس تماس بگيريد و يا ايميل بزنيد.

مشروح خبر :

جهت كاهش هزينه هاي سفر و اقامت دانشجويان شهرستاني، با يك مكان خوابگاه دانشجويي مذاكره شده است و امكان اقامت در تاريخ برگزاري كنفرانس در اين مكان فراهم است و هزينه ناچيزي جهت اقامت اخذ مي شود. در صورت تمايل مي توانيد  حداكثر تا تاريخ شنبه ٢٦ فروردين با دبيرخانه كنفرانس تماس بگيريد و يا ايميل بزنيد.