پیگیری اخبار در کانال وب پژوهی

مشروح خبر :

پژوهشگران گرامی می توانند با عضویت در کانال وب پژوهی اخبار کنفرانس را پیگیری نمایند.