آرشیو

سومین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی


زمان: 30-31- فرودین 1396

مکان: تهران- ایران

دبیر کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خشخو

دبیر علمی: دکتر محمد جواد کارگر

 

دومین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی


زمان: 8-9 اردیبهشت 1395

مکان: تهران- ایران

دبیر کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خشخو

دبیر علمی: دکتر محمد جواد کارگر

 

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی


زمان: 25-26 فروردین 1394

مکان: تهران- ایران

دبیر کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خشخو

دبیر علمی: دکتر محمد جواد کارگر