مکان کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس بین المللی وب پژوهی

دانشگاه علم و فرهنگ

آدرس: تهران - ابلوار اشرفي اصفهاني - نرسيده به پل اتوبان همت - خيابان شهيد قموشي - خيابان بهار -دانشگاه علم و فرهنگ
تلفن: (0098)021-44252070