پنل ها و کارگاه های آموزشی

عنوان

ارائه کننده

 سمت و سوی تکنولوژی بلاکچین در آینده

مهندس عباس قاسمی

 فعال حوزه بلاکچین

setmax.1990@gmail.com

 معرفی یک پکیج برای راه اندازی وب اشیاء و پیاده سازی یک نمونه

مهندس هادی خادمی

 دانشگاه علم و فرهنگ

hadi.khademi@gmail.com

 و مهندس حمید مدنی زادگان

 از بخش خصوصی

madanizadegan@gmail.com

وضعیت محتویات علمی فارسی در وب

خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

رئیس پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 

azimzadeh@sid.ir

 IT as a Service

مهندس هادی ناصری

بخش خصوصی

hadi4naseri@gmail.com