پنل ها و کارگاه های آموزشی

زمان بندي هفتمين کنفرانس وب پژوهي به طور کامل نزديک به زمان برگزاري کنفرانس اعلام مي شود

 

 

 

 

 

 

 

.