کمیته علمی

 

دبیر کنفرانس:

 

 محمد جواد شایگان فرد

 استاديار دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي

 

 

دبیران محورها:

 

  فتانه تقی یاره

  دانشیار، دانشگاه تهران، ایران

  دبیر محور: مدل سازی کاربر، شخصی سازی

  کامبیز بدیع

  استاد،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران

  دبیر محور: وب معنایی

  مریم طایفه محمودی

  استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران

  دبیر محور: وب اشیاه، رایانش همراه

 مهرنوش شمس فرد

 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

  دبیر محور: وب معنایی

  کاظم فولادی قلعه

  استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده فارابی، ایران

  دبیر محور: وب معنایی

  زهره باطنی

  استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران

  دبیر محور: زیر ساخت وب- شبکه های کامپیوتری

  فاطمه عظیم زاده

  استادیار، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي، ایران

  دبیر محور: بازیابی و تحلیل وب

  پیام حنفی زاده

  دانشیار، دانشگاه علامه طبابایی، ایران

  دبیر محور: اقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کار

  فهیمه ملکوتی

  استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، جهاددانشگاهی، ایران

  دبیر محور: اقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کار

  دکتر مهرداد آشتیانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت، ایران

دبیرمحور: سکوها و ابزارهای نرم­ افزاری وب

  حسن نادری

  استادیار، دانشگاه علم و صنعت، ایران

 دبیر محور:  وب کاوی 

  کاوه بازرگان

  استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 دبیر محور: تعامل انسان و رایانه

  علی رضا یاری

  استادیار، مرکز مخابرات ایران

  دبیر محور: سکوهای رایانش توزیعی، انبوه، ابری

محمدمهدی اثنی عشری

استادیار، دانشگاه خواحه نصیرطوسی، ایران

دبیرمحور: کاربست های سایبری

حسین قرائی

استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران

دبیر محور: امنیت وب

امیلیا نرسیسیانس

دانشیار، گروه انسان شناسی دانشگاه تهران، ایران

دبیر محور: وب و جامعه


 

لیست  کامل اعضای کمیته علمی :

نام و نام خانوادگي

وابستگی

Shahdad Shariatmadari

Humber College, Canada

Hamid R. Arabnia,

 University of Georgia, US 

Amir Ghapanchi

School of ICT Griffith University, Australia

Gustavo Rossi

 UNLP, Argentina

Mohamad (Mo) Saraee

 University of Salford,  England

Ing. Alsayed Algergawy

Institute of Computer Science, Friedrich Schiller University of Jena,  Germany

Suhas Patil

Baharati Vidyapeeth University, College of Engineering, Pune, India

Fatemeh Azimzadeh

University Science and Culture, Iran

Kambiz Badie

Iran Telecommunication Research Center, Iran

Siyavash Bayat

University, Iran

Zohreh Bateni

University Science and Culture, Iran

Payam Hanafizadeh

 Allameh Tabatabai University, Iran

Mohammad Izadi

University, Iran

Mohsen Kahani

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Fahimeh Malakooti

University Science and Culture, Iran

Hassan Naderi

Iran University of Science and Technology, Iran

Fouad Najm al-Din

University Science and Culture, Iran

Eslam Nazemi

Shahid Beheshti University, Iran

Amir Masuod Rahmani

 Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

Azadeh Shakeri

University of Tehran, Iran

Mohsen Sharifi

Iran University of Science & Technology, Iran

Mohammad Hassan Shirali

University of Technology Tehran Polytechnic, Iran

Fattaneh Taghiyareh

Tehran, Iran

Alireza Yari

ITRC, Iran

Ali Mohammad Zareh

University of Yazd, Iran

Mahmoud Asaadi

University of Tehran, Iran

Mehdi Mohammad Hasanzadeh

University of Bergen, Norway

Hamidah Ibrahim

University Putra Malaysia, Malaysia

Hossein Sarrafzadeh

Unitec Institute of Technology, New Zealand

Mohamed Jemni

Research laboratory TICE, Tunis

Josef Silva

Universitat Politècnica de València, Spain

Yannis Manolopoulos

Aristotle University of Thessaloniki , Greece

Seyed Hashem Davarpanah

School of ICT Griffith University, Australia

Sandeep Sirsat

Shri Shivaji College, India

Abd Rhaman Ramli

University Putra Malaysia, Malaysia

Rajkumar Buyya

University of Melbourne, Australia

Luis Martínez López

University of Jaén, Spain

Hossein Rahmani

Maastricht University, Netherlands

Lamia Atma Djoudi

Synchrone Technologies, France

Daniel Thalmann

Nanyang Technological University, Singapore

Kaveh Bazargan

Shahid Beheshti University, Iran

Maryam Tayefeh Mahmoudi

University of Tehran, Iran

Morteza Mohammadi Zanjireh

Imam Khomeini, Iran

Hassan Ait Kaci

Université Claude Bernard Lyon 1, France

Gabriella Pasi

University of Milano

Italy

 

Hossein Sadr 

 

Islamic Azad University, Rasht, Iran

 

Mir Mohesn Pedram

 

Kharazmi University, Iran

Bahman Javadi

University of Western Sydney, Australia