کمیته راهبردی

 ریاست کنفرانس: دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد شایگان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

اعضای کمیته راهبردی کنفرانس بین المللی وب پژوهی:

 

  دکتر علیرضا آقابابائی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ​

    دکتر جعفر آهنگران، مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

 دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

   دکتر جبیب اله اصغری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

   دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

     دکتر عزیزاله جعفری، مشاور رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

     مهندس نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

     دکتر علی حاجی کتابی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

     دکتر علی حسنی، معاونت پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

      دکتر صادق عباسی شاهکوه،  مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت

   دکتر محمد کیا، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

    دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    دکتر ستار هاشمی، معاون سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت

 مهندس خسرو سلجوقی، مشاور سازمان فناوری اطلاعات

     دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

   مهندس علیرضا چراغی، عضو هیات مدیره مگفا