کمیته راهبردی

 ریاست کنفرانس: دکتر سید سعید هاشمی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد کارگر

 

اعضای کمیته راهبردی:

 

   دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

     مهندس جبیب اله اصغری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

   دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

  دکتر حسن پورشاطری، مدیرعامل گروه فناوری بنا

     دکتر عزیزاله جعفری، معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

     دکتر نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری سازمان فناوری اطلاعات ایران

     دکتر علی حاجی کتابی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

     دکتر علی حسنی، معاونت پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

      دکتر صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت

     دکتر غلامعلی منتظر، معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

     دکتر سید مرتضی موسویان، ریاست مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    دکتر ستار هاشمی، معاون سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت

 خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل، سازمان فناوری اطلاعات

     دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

   مهندس علیرضا چراغی، هیات مدیره MAGFA