کمیته راهبردی

 ریاست کنفرانس: دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد شایگان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

اعضای کمیته راهبردی ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی:

    دکتر علیرضا آقابابائی

    معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

  دکتر حمیدرضا احمدیان

    مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

   دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

   رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  دکتر جبیب اله اصغری

  رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

  دکتر محمد صادق بیجندی

   رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

   دکتر صادق عباسی شاهکوه

    رئیس دانشکده پست و مخابرات

  دکتر سید ابولحسن فیروزآبادی

  دبیر شورای عالی فضای مجازی

   دکتر حمیدرضا ضیائی پرور

   معاون مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

   دکتر ستار هاشمی

    معاون سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت