کمیته راهبردی

 ریاست کنفرانس: دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد شایگان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

اعضای کمیته راهبردی کنفرانس بین المللی وب پژوهی:

    دکتر علیرضا آقابابائی

    معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

  دکتر جعفر آهنگران

    مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

   دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

   رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  دکتر جبیب اله اصغری

  رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

  دکتر محمد صادق بیجندی

   رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

   دکتر عزیزاله جعفری

  مشاور رییس پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

   مهندس نصراله جهانگرد

     معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

   دکتر علی حاجی کتابی

   عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

    دکتر علی حسنی

    معاونت پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

   دکتر صادق عباسی شاهکوه

    مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت

   دکتر محمد کیا

  عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگی

   دکتر سید مرتضی موسویان

    رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

   دکتر ستار هاشمی

    معاون سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت

    مهندس خسرو سلجوقی

    مشاور سازمان فناوری اطلاعات

    دکتر حمیدرضا احمدیان

    مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

    مهندس علیرضا چراغی

    عضو هیات مدیره مگفا