سخنرانان کلیدی

    - پروفسور Mahmoud Moghavvemi

   

پروفسور Mahmoud Mogavvemi استاد تمام دانشگاه UM  مالزی است و یکی از پر استنادترین اساتید حوزه برق و کامپیوتر در مالزی محسوب می شود.

 


 

    - پروفسور Mohamad Saraee

   

پروفسور Mohamad Saree دانشیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه سالفورد انگلستان است.  وی یک مدرس ارشد در حوزه داده کاوی است و هدایت بخش سیستم های مبتنی بر وب در دانشگاه سالفورد را بعهده دارد.  جهت کسب اطلاعات اینجا کلیک نمایید.

 

Data Science & Web Research: A Perfect Marriage

 

Abstract

Certainly, Data Science is the future because the world has trillions and trillions of unused yet very useful data, so world needs a lot of good data scientist to overcome this situation. Web development is forever as there will always be something called Face book, YouTube, Wikipedia, Google, etc may be with the same name as these or something new . There will always be a demand of good web developers. So let marry these together to get the best of the both world. We will present the integration of Data Science and Web development from every aspect and discuss how one can complement the other to help in development of web analytics. Real life examples using existing tools will be presented.(download slid click here)