هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنفرانس

 

 

توجه: ثبت نام به صورت گروهی برای بیش از سه نفر می باشد( هر فرد 200 هزار تومان)

توجه: ثبت نام های بخش حقوقی و سازمانی به ازای هر 2 ثبت نام، یک ثبت نام رایگان انجام می گردد