هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام داخلی کنفرانس

 

ردیف

ثبت نام در کنفرانس

تاریخ

هزینه کنفرانس (تومان)

1

دانشجویان، اساتید دانشگاه 

از اکنون تا 25 اسفند ماه 1396

(ثبت نام عادی)

200،000

2

عادی

400،000

3

دانشجویان، اساتید دانشگاه 

از 25 اسفند ماه 1396 تا

16 فروردین ماه 1397

(ثبت نام با تاخیر)

225،000

4

عادی

450،000