هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنفرانس

 

 

توجه: ثبت نام به صورت گروهی برای بیش از سه نفر می باشد( هر فرد 200 هزار تومان)