قالب مقالات

قابل توجه پژوهشگران محترم:

تمام مقالات ارسالی بایستی در فرمت ارائه شده تهیه گردند. دبیرخانه کنفرانس از دریافت مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده، تهیه شده باشند معذور است. به پژوهشگران عزیز تأکید می شود پیش از ارسال مقالات خود بخش دستور العمل مقالات را مطالعه فرمایند.

  دانلود فرمت مقالات فارسی

  دانلود فرمت مقالات انگلیسی

  دانلود فرمت چکیده انگلیسی