کمیته اجرایی

مسئول اجرایی: مهندس هادی خادمی
مسئول دبیرخانه: مهندس مریم کلهری
مسئول سایت کنفرانس: مهندس حمید مدنی‌زادگان
مسئول انتشارات: مهندس مریم کلهری


کمیته هماهنگی: دکتر محمدصادق بیجندی، دکتر حسین پرستش، دکتر عزیزاله جعفری، دکتر علی حسنی
مسئول تدارکات: بهروز شاکرمی
مسئول خدمات:  نادر شیخی
مسئول مهمانان داخلی: غلامعلی حافظی
مسئول پذیرایی: غلامرضا جمشیدی
مسئول پذیرش: محمد پادیاب
مسئول فناوری اطلاعات: امین صفری
مسئول روابط عمومی: بهاره صفوی
مسئول حراست:  رحیم بردبار
مسئول فرهنگی: زینب نجفی
مسئول طراح سی‌دی: امیرحسین صفاری
مسئول تدوین کلیپ‌ها: حسن مداح
مسئول تشریفات: دکتر زهیر صباغ‌پور