کمیته اجرایی

دبیر علمی: دکتر محمد جواد شایگان فرد

دبیر اجرایی: دکتر علیرضا رضوانیان

مسئول انتشارات: دکتر آزاده زمانی فر

مسئول همکاری های علمی: دکتر فاطمه عظیم زاده

مسئول دبیرخانه: مهندس مریم کلهری

مسول هماهنگی: مهندس هادی خادمی

مسئول وب سایت: مهندس حمید مدنی زادگان