قالب ارائه مقالات شفاهی و پوستری

  • قالب ارائه مقالات شفاهی و پوستری

    به اطلاع کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها به صورت شفاهی و یا پوستر در پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد پذیرش قرار گرفته شده است می رساند که قالب ارائه شفاهی و پوستر در بخش نویسندگان/قالب ارائه شفاهی و پوستر قرار داده شده است. پژوهشگران محترم بایستی با توجه به فرمت ارائه شده برای مقالات (شفاهی/پوستر) تا تاریخ 24 فروردین ماه 98 فایل های خود را بر اساس فرمت مذکور آماده و به ایمیل کنفرانس به آدرس icwr@usc.ac.ir ارسال نمایند. مواردی که نیاز به اصلاحات داشته باشند بایستی تا 30 فروردین ماه 98 اصلاح و به ایمیل کنفرانس ارسال شوند.

مشروح خبر :

به اطلاع کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها به صورت شفاهی و یا پوستر در پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد پذیرش قرار گرفته شده است می رساند که قالب ارائه شفاهی و پوستر در بخش نویسندگان/قالب ارائه شفاهی و پوستر قرار داده شده است. پژوهشگران محترم بایستی با توجه به فرمت ارائه شده برای مقالات (شفاهی/پوستر) تا تاریخ 24 فروردین ماه 98 فایل های خود را بر اساس فرمت مذکور آماده و به ایمیل کنفرانس به آدرس icwr@usc.ac.ir ارسال نمایند. مواردی که نیاز به اصلاحات داشته باشند بایستی تا 30 فروردین ماه 98 اصلاح و به ایمیل کنفرانس ارسال شوند.