اعلام نتايج مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

  • اعلام نتايج مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

    نتايج مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي در تاريخ مقرر يعني ١٨ اسفند اعلام شدند و نتايج به نويسندگان محترم مقالات ابلاغ شده است.

    پس از جلسه كميته علمي و دبيران محورهاي كنفرانس وب پژوهي در روز ١٦ اسفند و جمع بندي نظرات داوران، نتايج  مقالات پنجمين دوره كنفرانس وب پژوهي به نويسندگان اعلام گرديد.
    نويسندگان مقالات پذيرفته شده با توجه به فرصت محدود نسبت به انجام اصلاحات تعيين شده و ارسال نسخه نهايي اقدام نمايند.

مشروح خبر :

نتايج مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي در تاريخ مقرر يعني ١٨ اسفند اعلام شدند و نتايج به نويسندگان محترم مقالات ابلاغ شده است.

پس از جلسه كميته علمي و دبيران محورهاي كنفرانس وب پژوهي در روز ١٦ اسفند و جمع بندي نظرات داوران، نتايج  مقالات پنجمين دوره كنفرانس وب پژوهي به نويسندگان اعلام گرديد.
نويسندگان مقالات پذيرفته شده با توجه به فرصت محدود نسبت به انجام اصلاحات تعيين شده و ارسال نسخه نهايي اقدام نمايند.