تمديد تاريخ ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی

  • تمديد تاريخ  ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی

    نظر به درخواست هاي زيادي كه از نويسندگان و دانشگاهيان محترم مبني بر تمديد تاريخ ارسال مقالات به كنفرانس دريافت شد، بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي تا ٣٠ بهمن تمديد گرديد.

مشروح خبر :

نظر به درخواست هاي زيادي كه از نويسندگان و دانشگاهيان محترم مبني بر تمديد تاريخ ارسال مقالات به كنفرانس دريافت شد، بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي تا ٣٠ بهمن تمديد گرديد.