تخفيف های ويژه برای شركت در برنامه های كنفرانس

  • تخفيف های ويژه برای شركت در برنامه های كنفرانس

    تخفيف های ويژه ای برای افرادی كه قصد شركت در برنامه های چهارمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی دارند در نظر گرفته شده است. برای كسب اطلاعات بيشتر به بخش هزينه ثبت نام مراجعه فرماييد.

مشروح خبر :

تخفيف های ويژه ای برای افرادی كه قصد شركت در برنامه های چهارمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی دارند در نظر گرفته شده است. برای كسب اطلاعات بيشتر به بخش هزينه ثبت نام مراجعه فرماييد.