تمدید ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • تمدید ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    نظر به درخواست های مکرر نویسندگان و پژوهشگران محترم، با موافقت کمیته علمی کنفرانس بین المللی وب پژوهی مهلت ارسال مقاله تا پایان بهمن ماه به مدت یک ماه تمدید می گردد

مشروح خبر :

نظر به درخواست های مکرر نویسندگان و پژوهشگران محترم، با موافقت کمیته علمی کنفرانس بین المللی وب پژوهی مهلت ارسال مقاله تا پایان بهمن ماه به مدت یک ماه تمدید می گردد. امیدواریم با تمدید مهلت ارسال مقالات شاهد دریافت مقالات کیفی تر از نویسندگان محترم باشیم.