تایید چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

  • تایید چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

    چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب IEEE بخش ایران از چهارمین دوره کنفرانس حمایت کرده و مقالات لاتین پذیرش شده به پایگاه IEEE Xplore جهت نمایه سازی ارسال می شود.

مشروح خبر :

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب IEEE بخش ایران از چهارمین دوره کنفرانس حمایت کرده و مقالات لاتین پذیرش شده به پایگاه IEEE Xplore جهت نمایه سازی ارسال می شود.

لازم به ذکر است مقالات لاتین دومین و سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی نیز قبلا در پایگاه IEEE Xplore نمایه شده است.