برگزاري کنفرانس وب پژوهي به صورت مجازي

  • برگزاري کنفرانس وب پژوهي به صورت مجازي

    به اطلاعت پژوهشگران محترم مي رساند ششمين کنفرانس وب پژوهي به صورت مجازي در حال برگزاري مي باشد

    جهت ورود به  کنفرانس وب پژوهي از طريق لينک زير وارد شود

    کنفرانس مجازي وب پژوهي

مشروح خبر :

به اطلاعت پژوهشگران محترم مي رساند ششمين کنفرانس وب پژوهي به صورت مجازي در حال برگزاري مي باشد

جهت ورود به  کنفرانس وب پژوهي از طريق لينک زير وارد شود

کنفرانس مجازي وب پژوهي